Economie Regio Zwolle groeit bovengemiddeld met 3%

Zwolle behoort tot de best presterende regio’s van Nederland

ZWOLLE – De economische groei in Regio Zwolle is bovengemiddeld gegroeid met 3% (t.o.v. 2,6% landelijk) en behoort daarmee tot één van de best presterende regio’s van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse Regio Zwolle Monitor 2019, die op 12 december wordt gepresenteerd tijdens het Regio Zwolle Congres in Theater De Spiegel.

Uit de monitor blijkt dat Regio Zwolle zich als een aantrekkelijke regio manifesteert waar steeds meer bedrijven zich vestigen en mensen willen wonen en werken, én waar volop ruimte is voor groei. De hechte samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen draagt hieraan bij. Regio Zwolle is de derde groeiregio van Nederland. De regio heeft een excellente uitgangspositie om werk te maken van de ambitie om in 2030 de 4e economische topregio van Nederland te worden. De opgave is de enorme groei, die de regio haar kracht geeft, te structureren en te verduurzamen. Regio Zwolle gaat voor een inclusieve regio.

Sterke stijging bruto regionaal product
Een belangrijke andere uitkomst van de Monitor is dat het bruto regionaal product van Regio Zwolle gestegen is naar 28,2 miljard. Dat betekent dat het bruto regionaal product van Regio Zwolle met maar liefst 23% gestegen is in de periode 2012-2018. Daarmee neemt het aandeel van Regio Zwolle in de nationale economie toe. Regio Zwolle kan zich meten met de best presenterende regio’s van Nederland.

Werkgelegenheid
De arbeidsmarkt van Regio Zwolle presteert bovengemiddeld. Ook dit jaar kunnen we concluderen dat Regio Zwolle het in vergelijking tot andere regio’s beter doet. Met een historisch lage werkloosheid (3,3% in 2018) en juist veel nieuw ontstane vacatures is de krapte op de regionale arbeidsmarkt wel één van de knelpunten voor verdere groei van de regionale economie. In 2018 is de vraag naar arbeid gegroeid; momenteel telt Regio Zwolle bijna 375.000 arbeidsplaatsen. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de groei voornamelijk bij bestaande bedrijven plaatsvindt.

Uitblinkers in topsectoren e-commerce, logistiek, health & kunststoffen
Regio Zwolle is van oudsher een regio waar veel succesvolle familiebedrijven gevestigd zijn, die een groot aandeel hebben in de sterke werkgelegenheidscijfers. Ook geven enkele nieuwe topsectoren een belangrijke impuls aan de regio. Juist ook door de al eerder benoemde excellente logistieke ligging, floreren sectoren zoals e-commerce en logistiek.

Thema congres 2019: Hyperflexibel ondernemen in een platformeconomie
Wereldwijd is sprake van een duidelijke opkomst van de zogeheten platformeconomie. Een platform fungeert als intermediair tussen vraag en aanbod van allerlei producten en diensten. Een platform is doorgaans transparant en open voor de gehele markt, waarbij de focus ligt op gemak voor de gebruikers.

Grote koploper in toegevoegde waarde van platforms zijn de VS, gevolgd door China en daarna op grote afstand de EU. Nederland levert maar een zeer klein aandeel aan de platformeconomie. De uitdaging voor Regio Zwolle is om het mkb actief te betrekken bij het ontwikkelen en benutten van platforms voor het vergroten van hun aandeel in de regionale economie.

Regio Zwolle monitor 2019
De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwikkeling in beeld aan de hand van cijfers die een goede indicator zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Daarmee wordt jaar op jaar diepgaander inzicht verkregen in het bijzondere en kenmerkende van Regio Zwolle. De Regio Zwolle Monitor 2019 omvat drie pijlers: (1) ‘Staat van het bedrijfsleven’, (2) ‘Regionale kerngegevens’ en (3) ‘Ondernemen en werken in de platformeconomie’. Een pijler omvat een aantal indicatoren waarmee inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van verschillende facetten van de regionale economie. Elk jaar wordt in de derde pijler stilgestaan bij een specifiek thema.

Onder de titel ‘Ondernemen en werken in de platformeconomie’ wordt dit jaar aandacht besteed aan de veranderingen die de opkomst van de platformeconomie teweegbrengt. Digitale platformen stellen ondernemers en werknemers voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Zonder daarbij volledig en uitputtend te willen (en te kunnen) zijn, biedt de monitor inzicht in de betekenis van digitale platformen voor ondernemers en werknemers in Regio Zwolle.

Gegeven de trends en ontwikkelingen zoomen we in op de (strategische) keuzes waarvoor bedrijven mogelijkerwijs komen te staan. Platformisering heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Werk wordt flexibeler: wat betekent dit voor de werkende? Met het schetsen van wat de opkomst van digitale platformen kan betekenen, wordt een vertrekpunt gemarkeerd voor het gesprek over nieuwe vraagstukken en uitdagingen waarvoor Regio Zwolle zich nu en in de toekomst gesteld ziet.